Winkelwagen

Afrekenen stap 1
Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Afhalen in de winkel
Afrekenen stap 2

of wijzig de verzendmethode

 
Totaal:
€ 0,00
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden © Kreutz Electronic Service BV. 2005 I
Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Ecociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997. 

Toepasselijke bepalingen 
1 Nederlands recht is van toepassing. 
2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken. 
3 De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). 

Kwaliteit en garantie 
4 De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging. 
5 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur. 

Eigendomsvoorbehoud 
6 De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. 

Betaling 
7 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques. 
8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Termijnen 9 Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn). 

Klachten 
10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend. 
11 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

Koop op proef 
12 Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering. 

Klachten bij reparatie
13 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. 

Reparatieprijs 
14 De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. 

Afgiftebon 
15 De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten. 

Stoppen of doorgaan 
16 Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. 
17 De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen. 
18 Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Vervangend product 
19 Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie. 

Kwaliteit van reparatie 
20 Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant. 
21 Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 
22 Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. 

Aansprakelijkheid 
23 De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. 

Garantie op reparatie 
24 De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
25 Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. 
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. 
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. 
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. 
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. 

Niet afgehaalde producten 
26 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. 

Prijzen 
27 Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen. 

Incasso 
28 Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht
29 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden. 

Schadevergoeding
30 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt. 
31 De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht. II 

Geschillen
32 Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over deze geschillen te oordelen. 

Geschillencommissie
33 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 
34 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 11 (bij reparaties binnen 2 weken) en bepaalde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 
35 Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 

Geschillenoplossing door de rechter
36 Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 
37 De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. 

III UNETO-waarborg
38 De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade. 

Huishoudelijk reglement 
39 In het huishoudelijk reglement zijn voor ons bedrijf (tijdelijk) afwijkende voorwaarden opgesteld, dan wel verder uitgewerkt of gespecificeerd. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel van UNETO-VNI

Betaling:
Kiest u voor deze betaalwijze, dan maakt u bij bestelling een 40% aanbetaling over. De dag voor de levering  dient u de overige 60% over te maken. Mocht u besluiten de bestelling - of een deel hiervan - te annuleren, dan storten wij de aanbetaling binnen 5 werkdagen aan u terug.

iDEAL
Bij kreutz.nl kunt u betalen met iDEAL. Kiest u voor deze betaalwijze, dan betaalt u het gevraagde bedrag online via uw eigen bank. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. kreutz.nl ontvangt van uw bank bericht dat de bestelling is betaald. Groot voordeel van betalen met iDEAL is, dat we alle voorradige artikelen direct aan uw leveren.
U kunt betalen met iDEAL als u gebruik maakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank. 
MultiSafepay: Visa, MasterCard, Mistercash
Bij kreutz.nl kunt u met uw creditcard betalen
Pin of contant
Bij kreutz.nl kunt u contant betalen of met pin. Kiest u voor deze betaalwijze, dan betaalt u contant bij levering en installeren of bij afhalen in onze winkel per pin. Groot voordeel is dat u pas betaalt als u de bestelling heeft ontvangen. Bij producten die specifiek voor u worden besteld, vragen wij een aanbetaling, u wordt hierover geïnformeerd in het bestelproces.

Bestellingen inzien:
Je bestelling kun je altijd online volgen. Is het niet duidelijk bel onze helpdesk even.Uw account bijwerken. Houdt uw gegevens up to date, wij houden u op de hoogte met aanbiedingen die bij u passen.

Retouren:
Bij Electronic Service Kreutz staat de klant natuurlijk altijd centraal. Bent u niet tevreden over uw keuze of heeft u een foutief of beschadigd product binnen gekregen, dan kun u deze altijd binnen 8 werkdagen na ontvangst retourneren. U kunt het desbetreffende product afgeven in de winkel of opsturen met de post. Bij de laatste optie zijn de verzendkosten voor de klant. 

Al 50 jaar persoonlijke service

Als leverancier van de betere audio- en videoapparatuur, consumenten- en professioneel witgoed en IT producten onderscheiden we ons. Dat doen we op service, hier lopen we dan ook 2 stappen sneller. Een tevreden klant is onze beste reclame, daarom hebben we al meer dan 50 jaar de slogan: 

Bent U tevreden, vertel het verder. Heeft U klachten, vertel het ons.

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur 

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur 

Kerkplein 39, 6372 EZ, Landgraaf

Bezorging

Producten zijn te bestellen in deze webshop. Bij een deel van de producten wordt u automatisch doorverwezen naar de Euronics site waar u deze producten dan kunt bestellen.

Service

Heeft u een vraag over uw bestelling of over producten neem dan contact op met 045 5313815 of info@kreutz.nl

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Lees daarom hier ons Privacy en Cookie beleid

Facebook

(*)
Vul aub een geldig emailadres in!

(*)
 Invalid Input

­